ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)
про надання ветеринарних послуг

м. Одеса «02» березня 2020 року
Ходюк Олена Миколаївна, зареєстрована як фізична особа – підприємець, про що містяться відомості з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (запис № 2 527 000 0000 005103 від 27.01.2015 року) (надалі – «Виконавець») пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник») укласти договір про надання ветеринарних послуг в порядку та на умовах, визначеними цим Договором про надання ветеринарних послуг (надалі – «Договір») та чиним законодавством України.
Даний Договір є публічним договором відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
Умови даного Договору є однаковими для всіх Замовників та полягають у наступному.

6. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
6.2. Даний Договір регулює взаємовідносини між Виконавцем та Замовником у процесі надання ветеринарних та супутніх послуг.
6.3. Виконавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується надавати, за умови наявності у нього таких можливостей, ветеринарні послуги, а Замовник зобов'язується своєчасно та у повному обсязі прийняти та оплатити вартість наданих послуг.
6.3.2. Ветеринарними послугами в розумінні даного Договору є послуги, пов'язані з профілактикою, клінічною діагностикою та лікуванням хвороб тварини і консультуванням з питань ветеринарної медицини, які надаються ветеринарними лікарями Виконавця та спрямовані на поліпшення стану здоров'я тварини.
6.3.3. Супутніми послугами в розумінні даного Договору є послуги, які не відносяться до ветеринарних, але надаються Виконавцем в процесі виконання Договору, зокрема, послуги догляду за твариною, утримання тварини в стаціонарі тощо.
6.4. Виконавець надає ветеринарні послуги згідно з ліцензією про здійснення ветеринарної практики від 25 лютого 2015 року, серія АЕ № 460598.
6.5. Ветеринарні послуги надаються в порядку вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про ветеринарну медицину», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та інших нормативно-правових актів України.
6.6. Перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів у кожному конкретному випадку визначається ветеринарними лікарями Виконавця, вартість послуг визначається на підставі діючих тарифів, залежно від виду та характеру наданих послуг.
6.7. Умови Договору та надання ветеринарних послуг доводиться до відома усіх Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення) на офіційному сайті Виконавця за адресою: vetserviceodessa.com та в паперовому вигляді в приміщенні Ветеринарної клініки «VETERINARY SERVICE» Виконавця.

7. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
7.2. Заповнення та підписання Замовником Анкети-заявки на надання ветеринарних послуг (Додаток № 1 до Договору) (надалі – «Анкета-заявка») є фактичним прийняттям публічної оферти та акцептуванням умов даного Договору.
7.3. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем Анкети-заявки заповненої та підписаної Замовником. Оформлення Договору у вигляді окремого письмового документу не вимагається. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
7.4. Підписання Анкети-заявки Замовником підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору, тарифами та додатками, що є невід'ємною складовою частиною Договору.
7.5. Підписання Анкети-заявки Замовником також підтверджує, що Замовник отримав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про послуги, що забезпечує можливість його свідомого і компетентного вибору.
7.6. Замовник дає згоду та отримання ветеринарних послуг на встановлених Договором умовах з моменту підписання Анкети-заявки.

8. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
8.2. Ветеринарні послуги надаються за місцезнаходженням Ветеринарної клініки «VETERINARY SERVICE» Виконавця, за адресою:
8.2.2. Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт. Авангард, вул. Торгова, 15-б, ж/м 7 небо.
8.3. Ветеринарні послуги надаються згідно графіку роботи Ветеринарної клініки «VETERINARY SERVICE» Виконавця.
8.4. Для отримання ветеринарних послуг Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору, заповнити та підписати Анкету-заявку.
8.5. Додатково до Анкети-заявки Замовник надає Виконавцю документи, що підтверджують право власності на тварину (за наявності), медичні документи на тварину, а також документи, що засвідчують особу Замовника, окрім ургентних випадків.
8.5.2. У разі відсутності документів, що підтверджують право власності, факт володіння твариною підтверджується підписанням Замовником Анкети-заявки.
8.5.3. Замовник особисто несе відповідальність перед третьою особою з усіх спірних питань, у випадку, якщо виявиться, що Замовник не є власником тварини або є неуповноваженою власником тварини особою.
8.5.4. Незалежно від встановлення факту належності тварини іншій особі, Замовник зобов'язаний у повному обсязі оплатити Виконавцю фактично надані ветеринарні послуги за цим Договором.
8.6. Виконавець приймає замовлення на послуги, що відповідають профілю його діяльності. Надання ветеринарних послуг проводиться за допомогою ветеринарних лікарів (співробітників) Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту та відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України, тобто ветеринарним лікарем-терапевтом, хірургом, анестезіологом, спеціалістом візуальної діагностики, орнітологом, герпетологом або ветлікарем іншої спеціалізації, або, за необхідності, колективно (групою фахівців).
8.7. Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця про всі відомі перенесені захворювання, хронічні хвороби, операції, травми, проведені щеплення, та алергічні реакцій на медичні препарати тварини, а також інші відомості, що можуть прямо вплинути на результат надання ветеринарних послуг.
8.8. Надання ветеринарних послуг здійснюється за наявності ветеринарного паспорта тварини з відміткою про імунізацію проти сказу, що проведена не більше 12 місяців і не менше 30 днів від моменту звернення за ветеринарними послугами.
8.9. Якщо в процесі надання ветеринарних послуг Виконавцю необхідна додаткова інформація щодо тварини Замовника, він має право запросити її у Замовника.
8.9.2. У разі ненадання (відмови від надання) необхідної інформації Замовником, Виконавець має право відмовити у подальшому ветеринарному обслуговуванні та (або) звільняється від відповідальності за настання негативних (несприятливих) наслідків для тварини Замовника.
8.10. Надання ветеринарних послуг здійснюється відповідно до інформованої добровільної згоди Замовника на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення тварини, про що оформлюється погодження перед наданням ветеринарних послуг.
8.11. До початку надання послуг Виконавець або лікуючий ветеринарний лікар повідомляє Замовнику перелік, склад та орієнтовну вартість всіх ветеринарних послуг, надання яких лікуючий ветеринарний лікар вважає за доцільне.
8.12. Перелік необхідних медичних препаратів, які будуть застосовані при наданні ветеринарних послуг за Договором, а також діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів визначає лікуючий ветеринарний лікар індивідуально в кожному конкретному випадку.
8.13. Погодження переліку та орієнтованої вартості всіх послуг, які будуть надані за призначенням лікуючого ветеринарного лікаря здійснюється з Замовником в усній формі.
8.14. Замовник надає згоду на використання загально прийнятих схем ветеринарного лікування із застосуванням оригінальних медичних препаратів.
8.15. У випадку, якщо Замовник доставив тварину до Виконавця вже в критичному стані (дихальна недостатність, відсутність свідомості і рефлексів, шоковий стан, тощо) або за даними діагностичного дослідження виявляється, що хвороба тварини невиліковна, Виконавець або лікуючий ветеринарний лікар попереджає Замовника про можливі наслідки та (або) несприятливий результат.
8.16. При знаходженні тварини на стаціонарному лікуванні Виконавець забезпечує здійснення нагляду та лікування тварини лікуючим ветеринарним лікарем, а у святкові та вихідні дні, у нічний час – черговим ветеринарним працівником.
8.17. Замовник зобов'язаний в останній день перебування тварини на стаціонарному лікуванні оплатити фактично надані ветеринарні та супутні послуги, а також забрати тварину або узгодити з Виконавцем подальше перебування тварини на утриманні Виконавця.
8.18. За погодженням Сторін Виконавець може прийняти від Замовника тварину на утримання, забезпечивши при цьому необхідний догляд за твариною.
8.18.2. Замовник зобов'язаний оплатити Виконавцю послуги з утримання тварини та забрати тварину в узгоджений строк.
8.19. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про тварину, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, а також у разі виникнення можливих спірних ситуацій лише для захисту (відновлення) своїх законних прав та інтересів.
8.20. За результатами надання ветеринарних послуг, на вимогу Замовника, складається Акт приймання-передачі наданих послуг, який підписується Сторонами.
8.20.2. Замовник зобов'язаний підписати Акт приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.
8.20.3. У разі якщо Замовник не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, ветеринарні послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі Виконавцем та прийняті Замовником.
8.20.4. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання-передачі, Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Замовника про результати розгляду.
8.21. При прийнятті тварини на ветеринарне обслуговування на неї заводиться індивідуальна (реєстраційна) картка тварини, до якої вноситься вся інформація про проведені діагностичні, лікувальні заходи, операційне втручання та застосування певних медикаментозних препаратів.
8.21.2. Індивідуальна (реєстраційна) картка тварини на руки Замовнику не видається.
8.22. За письмовим запитом на ім'я Виконавця Замовнику надається Виписка з індивідуальної (реєстраційної) картки тварини.
8.22.2. Виписка надається протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Виконавцем письмового запиту від Замовника.

9. НЕВИЛІКОВНІСТЬ АБО СМЕРТЬ ТВАРИНИ
9.2. У випадку встановлення в процесі надання ветеринарних послуг обставин неможливості повного виліковування тварини або незворотних процесів Виконавець має невідкладно повідомити про це Замовника засобами зв'язку (телефоном, електронною поштою), вказаними в Анкеті-заявці, або у інший спосіб, погоджений Сторонами.
9.3. При встановленні обставин неможливості повного виліковування тварини або незворотних процесів Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення від Виконавця погодити з ним порядок подальшого ветеринарного обслуговування тварини або забрати тварину чи надати Виконавцю письмову заяву про відмову від тварини, а також оплатити фактично надані ветеринарні послуги за Договором,
9.3.2. За погодженням з Замовником Виконавець продовжує надавати всі можливі послуги при обставинах неможливості повного виліковування тварини та незворотних процесів, однак звільняється від відповідальності за настання несприятливих наслідків для тварини.
9.4. У випадку смерті тварини, яка знаходилась на стаціонарному лікуванні, Виконавець має невідкладно, але в будь-якому разі не пізніше однієї доби з моменту смерті тварини, повідомити про це Замовника засобами зв'язку (телефоном, електронною поштою), вказаними в Анкеті-заявці на надання ветеринарних послуг, або у інший спосіб, погоджений Сторонами.
9.5. Замовник, після повідомлення Виконавцем про смерть тварини, протягом доби має оплатити послуги з захоронення/кремації трупу тварини відповідно до розцінок спеціалізованих підприємств або забрати труп тварини.
9.5.2. Якщо Замовник не забрав тварину протягом доби, Виконавець має право провести захоронення/кремацію самостійно. В такому випадку Замовник зобов'язаний оплатити Виконавцю розмір понесених витрат на проведення захоронення/кремації тварини.
9.6. При настанні обставин смерті тварини без вини Виконавця, Замовник здійснює оплату фактично наданих ветеринарних послуг за Договором в повному обсязі.
9.7. У випадку смерті тварини з вини Виконавця, останній несе відповідальність у межах вартості послуг за цим Договором, сплаченої Клієнтом, а також ринкової вартості відповідної тварини у м. Одесі, з урахуванням породи, віку та статі тварини Замовника.
9.8. Вина Виконавця у випадку смерті тварини або неможливості повного виліковування тварини підтверджується виключно висновком відповідної судово-експертної установи про встановлення факту лікарської помилки, яка призвела до загибелі або невиліковності тварини Замовника.

10. ВІДМОВА ЗАМОВНИКА ВІД ТВАРИНИ
10.2. Якщо Замовник не бажає приймати тварину від Виконавця, він зобов'язаний надати Виконавцю письмову заяву про відмову від тварини та оплатити розмір фактично наданих ветеринарних послуг за Договором.
10.2.2. Заява про відмову від тварини підписується Замовником особисто у присутності представника Виконавця.
10.3. В тому разі, якщо зі спливом строку перебування тварини на стаціонарному лікування або утриманні Замовник не забрав тварину, Виконавець повідомляє Замовника про необхідність забрати тварину засобами зв'язку (телефоном, електронною поштою), вказаними в Анкеті-заявці.
10.4. Якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту сповіщення Замовника Виконавцем про необхідність забрати тварину, Замовник не забере тварину або не надасть Виконавцю заяву про відмову від тварини, вважається, що Замовник відмовився від тварини.
10.5. У разі надання Замовником письмової заяви про відмову від тварини або спливу строку, передбаченого п. 10.4. Договору, Виконавець має право розпорядитися твариною на власний розсуд: продати тварину, передати тварину третім особам безоплатно, передати тварину до спеціалізованих підприємств з утримання тварин, або, за наявності медичних показань, відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», провести евтаназію тварини.
10.6. Замовник не має права пред'являти будь-яких претензій до Виконавця або третіх осіб, яким була передана тварина, а також не має права на будь-які компенсації у разі відмови від тварини.
10.7. Якщо після подання заяви про відмову від тварини або спливу строку, передбаченого п. 10.4. Договору, Замовник звернеться до Виконавця з проханням повернути тварину, і така тварина на цей момент не відчужена, Виконавець має право, але не зобов'язаний, повернути тварину Замовнику після повної оплати вартості наданих ветеринарних послуг та супутніх витрат.

11. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
11.2. Виконавець зобов'язується:
11.2.2. Надавати в умовах стаціонару або амбулаторно комплекс ветеринарних послуг, спрямованих на лікування та поліпшення стану здоров'я тварини Замовника.
11.2.3. Інформувати Замовника з усіх питань, які стосуються стану здоров'я, діагностування, лікування, прогнозу та профілактики захворювань тварини Замовника.
11.2.4. Узгоджувати з Замовником перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів.
11.2.5. Повідомити Замовника про нововиявлені обставини, що можуть призвести до зменшення або збільшення обсягу необхідних ветеринарних послуг, про необхідність додаткових послуг.
11.2.6. При неможливості надати передбачені цим Договором послуги невідкладно повідомити про це Замовника.
11.2.7. Довести до відома Замовника про можливість несприятливого результату надання ветеринарних послуг у разі, коли тварина надійшла в критичному стані, а також при свідомо відомій неможливості досягнення поліпшення стану здоров'я тварини або при наявності протипоказань до проведення необхідних лікувальних заходів.
11.2.8. Завести на тварину Замовника індивідуальну (реєстраційну) картку.
11.3. Виконавець має право:
11.3.2. На свій розсуд залучати сторонніх фахівців (ветеринарних лікарів) для консультації та проведення, при необхідності, спільно консультативно-діагностичних та лікувально-профілактичних заходів, в тому числі на умовах додаткової оплати за погодженням із Замовником.
11.3.3. Відмовити в наданні або припинити надання ветеринарних послуг у разі:
11.3.3.1. оголошення карантину;
11.3.3.2. отримання від Замовника неповних, недостовірних або завідомо неправдивих даних про стан здоров'я тварини;
11.3.3.3. порушення Замовником правил поведінки та допущення по відношенню до співробітників Виконавця некоректної поведінки (грубе або агресивне поводження, лайка, погрози, інші вияви неповаги), а також при наявності у Замовника ознак алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
11.3.3.4. виявлення у тварини протипоказань або свідомо відомої неможливості досягнення поліпшення стану здоров'я тварини;
11.3.3.5. недотримання Замовником приписів і маніпуляцій, призначених ветеринарними лікарями Виконавця, а також лікувального плану;
11.3.3.6. відсутності письмової згоди Замовника на проведення діагностичних та лікувально-профілактичних заходів;
11.3.3.7. відсутності оплати за надані ветеринарні послуги;
11.3.3.8. якщо тварина не вакцинована проти сказу.
11.3.4. Повідомити правоохоронні органи, у випадку виявлення ознак жорстокого поводження з твариною.
11.3.5. Вимагати та отримати від Замовника відшкодування шкоди, завданої Виконавцю, ветеринарним лікарям, іншому персоналу Виконавця з вини тварини Замовника.
11.3.6. Не передавати тварину Замовнику до повної оплати послуг, при цьому утримання тварини здійснюється за рахунок Замовника.
11.3.7. Розпорядитися на власний розсуд твариною, від якої Замовник відмовився, або яку Замовник не забрав із стаціонарного лікування у передбачений за домовленістю строк.
11.4. Замовник зобов'язується:
11.4.2. Надати повну і достовірну інформацію про тварину, про наявні та перенесені захворювання, травми, операції.
11.4.3. Перед початком надання ветеринарних послуг надати всі наявні документи на тварину, а також документ, що засвідчує особу власника (володільця) тварини.
11.4.4. Дотримуватися і строго виконувати всі призначення і приписи лікуючого ветеринарного лікаря з лікування і профілактики захворювання тварини.
11.4.5. Негайно інформувати лікуючого ветеринарного лікаря про всі зміни стану здоров'я тварини в ході обстеження та лікування тварини.
11.4.6. Оплатити надані ветеринарні послуги відповідно до умов даного Договору. У разі дострокового розірвання договору – оплатити фактично надані ветеринарні послуги.
11.4.7. Не порушувати громадський порядок та поважно ставитись до лікарів, персоналу та майна Ветеринарної клініки «VETERINARY SERVICE» Виконавця.
11.4.8. Невідкладно повідомити Виконавця у разі зміни паспортних даних, адреси місця проживання, телефону, електронної пошти та іншої контактної інформації.
11.4.9. Забрати тварину від Виконавця у строки погоджені між Сторонами.
11.5. Замовник має право:
11.5.2. Отримати ветеринарні послуги належної якості відповідно до вимог чинного законодавства України.
11.5.3. Отримувати інформацію про стан здоров'я тварини, а також прогнози, можливі наслідки, ускладнення та інші обставини, які можуть супроводжувати процес лікування або виникнути під час лікування.
11.5.4. Відмовитися від отримання ветеринарних послуг і розірвати договір, сплативши фактично надані послуги на момент відмови.

12. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
12.2. Вартість кожної ветеринарної послуги визначається згідно Прейскурантом цін (Додаток № 2 до Договору) на дату надання такої послуги.
12.3. Вартість наданих ветеринарних послуг складається з обсягу фактично наданих ветеринарних послуг.
12.4. Оплата здійснюється одразу після надання ветеринарних послуг або, у разі перебування тварини в стаціонарі, на момент передачі тварини Замовнику.
12.5. На розсуд Виконавця Замовнику може бути надано відстрочку оплати за надані ветеринарні послуги, за умови надання письмового зобов'язання (розписки) про гарантування оплати послуг.
12.6. Оплата таких послуг, як перебування в стаціонарі і діагностичні процедури, здійснюється у розмірі 100 % від розрахункової (орієнтовної) вартості послуг.
12.7. У разі встановлення діагнозу, що потребує хірургічного втручання, Замовник зобов'язується здійснити оплату в розмірі 100 % від розрахункової (орієнтовної) вартості такої послуги.
12.8. Всі розрахунки здійснюються в національній валюті України – гривні.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
13.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
13.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов'язання за цим Договором.
13.4. За прострочення строків оплати за цим Договором Замовник сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі 0,1 % від суми заборгованості за надані послуги за кожен день прострочення.
13.5. Сплата пені не звільняє Замовника від обов'язку у повному обсязі оплатити фактично надані ветеринарні послуги, супутні послуги, а також відшкодувати завдані збитки.
13.6. У випадку невиконання Замовником умов цього Договору, у тому числі не проведення щеплень тварини проти сказу, Замовник несе повну відповідальність за шкоду, яка може бути спричинена у зв'язку з цим Виконавцю або третім особам.
13.7. Виконавець звільняється від відповідальності у разі виникнення ускладнень у тварини Замовника та настання негативних наслідків або за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю тварини Замовника у випадку:
13.7.2. невиконання Замовником обов'язків, передбачених п. 6.3.3. Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікуючого ветеринарного лікаря, плану лікування, тощо;
13.7.3. неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Замовником суттєвої інформації про стан здоров'я тварини та істотних обставин про тварину, передбачених п. 8.7. Договору;
13.7.4. використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені ветеринарними лікарями;
13.7.5. неповідомлення Замовником інформації, передбаченої пунктом 6.3.4. цього Договору;
13.7.6. отримання ветеринарної допомоги в інших Ветеринарної клініки чи ветеринарних лікарях;
13.7.7. розвитку захворювань чи патологій, які не пов'язані з наданням ветеринарних послуг за цим Договором.
13.8. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Виконавця (не пов'язано з якістю ветеринарних послуг).
13.9. У разі виникнення спору між Сторонами з питань обсягу і якості наданих ветеринарних послуг, оплати наданих ветеринарних послуг вони вирішуються шляхом переговорів.
13.9.2. Сторона, яка вважає, що її права за цим договором порушені, направляє іншій стороні претензію в письмовому вигляді. Одержувач зобов'язується відповісти на претензію у термін до 7 (семи) календарних днів з моменту його отримання.
13.10. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всі спори вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
14.2. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором, якщо воно стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.
14.2.2. До обставин непереборної сили (форс-мажору) належать, зокрема, але не виключно: аварія, катастрофа, стихійне лихо, масові громадські заворушення, війна та військові дії, пожежа, епідемія, епізоотія, відсутність електричної енергії, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність ветлікарів або іншого медичного персоналу Виконавця, якщо дані обставини безпосередньо впливають на можливість виконання цього Договору.
14.3. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання в силу обставин непереборної сили, повинна в строк не більше 7 (семи) календарних днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.
14.4. Повідомлення Виконавця про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) можливе також шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті за адресою: vetservice.org.ua
14.5. Несвоєчасне (пізніше 7 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них для виправдання невиконаних зобов'язань.

15. ІНШІ УМОВИ
15.2. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Виконавцем ветеринарних послуг.
15.3. Замовник, звернувшись за отриманням ветеринарних послуг до Виконавця приймає (акцептує) всі умови цього Договору. Датою звернення є датою підписання Анкети-заявки.
15.4. Датою укладення цього Договору вважається дата заповнення та підписання Анкети-заявки на надання ветеринарних послуг Замовником.
15.5. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Замовнику ветеринарні послуги.
15.6. Цей Договір набирає чинності з дати публікації та діє безстроково.
15.7. Дія умов цього Договору стосовно оплати ветеринарних послуг не розповсюджується на випадки надання Замовникам ветеринарних послуг, які оплачуються Виконавцю Страховиками відповідно до договорів страхування або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.
15.8. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються:
15.8.2. на офіційному веб-сайті Виконавця: vetservice.org.ua.
15.8.3. на паперових носіях за адресою місцезнаходження Ветеринарної клініки «VETERINARY SERVICE», вказаних у п. 8.2.2. Договору.
15.9. Зміни до цього договору набирають чинності з моменту їх оприлюднення.
15.10. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин при наданні ветеринарних послуг звичаями на підставі принципів добросовісності, розумності, справедливості та гуманності.
15.11. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.
15.12. Замовник несе самостійну відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні та підписанні Анкети-заявки.
15.13. Заповненням Анкети-заявки на надання ветеринарних послуг із зазначенням персональних даних Замовник надає свою згоду та дозвіл Виконавцю та на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання послуг.
10.14.1. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством України.
10.15. З метою забезпечення безпеки на території Ветеринарної клініки «VETERINARY SERVICE» Виконавця Замовник надає свою безумовну згоду на проведення фото та відео зйомки.

11. ДОДАТКИ
11.14. Невід'ємною частиною цього Договору є наступні додатки:
11.14.1. Анкета-заявка на надання ветеринарних послуг
11.14.2. Прейскурант цін
12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Ходюк Олена Миколаївна
Код ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження: 68400, Одеська обл., Арцизький р-н, м. Арциз, вул. Дзержинського, буд. 4, кв. 29
РНОКПП 3339608945 Ліцензія від 25.02.2015 р., серія АЕ № 460598 IBAN UA973287040000026008054316449
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Телефон: +38(093) 759-43-89

ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)
про надання ветеринарних послуг

м. Одеса «02» березня 2020 року
Ходюк Олена Миколаївна, зареєстрована як фізична особа – підприємець, про що містяться відомості з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (запис № 2 527 000 0000 005103 від 27.01.2015 року) (надалі – «Виконавець») пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник») укласти договір про надання ветеринарних послуг в порядку та на умовах, визначеними цим Договором про надання ветеринарних послуг (надалі – «Договір») та чиним законодавством України.
Даний Договір є публічним договором відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
Умови даного Договору є однаковими для всіх Замовників та полягають у наступному.

6. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
6.2. Даний Договір регулює взаємовідносини між Виконавцем та Замовником у процесі надання ветеринарних та супутніх послуг.
6.3. Виконавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується надавати, за умови наявності у нього таких можливостей, ветеринарні послуги, а Замовник зобов'язується своєчасно та у повному обсязі прийняти та оплатити вартість наданих послуг.
6.3.2. Ветеринарними послугами в розумінні даного Договору є послуги, пов'язані з профілактикою, клінічною діагностикою та лікуванням хвороб тварини і консультуванням з питань ветеринарної медицини, які надаються ветеринарними лікарями Виконавця та спрямовані на поліпшення стану здоров'я тварини.
6.3.3. Супутніми послугами в розумінні даного Договору є послуги, які не відносяться до ветеринарних, але надаються Виконавцем в процесі виконання Договору, зокрема, послуги догляду за твариною, утримання тварини в стаціонарі тощо.
6.4. Виконавець надає ветеринарні послуги згідно з ліцензією про здійснення ветеринарної практики від 25 лютого 2015 року, серія АЕ № 460598.
6.5. Ветеринарні послуги надаються в порядку вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про ветеринарну медицину», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та інших нормативно-правових актів України.
6.6. Перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів у кожному конкретному випадку визначається ветеринарними лікарями Виконавця, вартість послуг визначається на підставі діючих тарифів, залежно від виду та характеру наданих послуг.
6.7. Умови Договору та надання ветеринарних послуг доводиться до відома усіх Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення) на офіційному сайті Виконавця за адресою: vetserviceodessa.com та в паперовому вигляді в приміщенні Ветеринарної клініки «VETERINARY SERVICE» Виконавця.

7. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
7.2. Заповнення та підписання Замовником Анкети-заявки на надання ветеринарних послуг (Додаток № 1 до Договору) (надалі – «Анкета-заявка») є фактичним прийняттям публічної оферти та акцептуванням умов даного Договору.
7.3. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем Анкети-заявки заповненої та підписаної Замовником. Оформлення Договору у вигляді окремого письмового документу не вимагається. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
7.4. Підписання Анкети-заявки Замовником підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору, тарифами та додатками, що є невід'ємною складовою частиною Договору.
7.5. Підписання Анкети-заявки Замовником також підтверджує, що Замовник отримав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про послуги, що забезпечує можливість його свідомого і компетентного вибору.
7.6. Замовник дає згоду та отримання ветеринарних послуг на встановлених Договором умовах з моменту підписання Анкети-заявки.

8. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
8.2. Ветеринарні послуги надаються за місцезнаходженням Ветеринарної клініки «VETERINARY SERVICE» Виконавця, за адресою:
8.2.2. Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт. Авангард, вул. Торгова, 15-б, ж/м 7 небо.
8.3. Ветеринарні послуги надаються згідно графіку роботи Ветеринарної клініки «VETERINARY SERVICE» Виконавця.
8.4. Для отримання ветеринарних послуг Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору, заповнити та підписати Анкету-заявку.
8.5. Додатково до Анкети-заявки Замовник надає Виконавцю документи, що підтверджують право власності на тварину (за наявності), медичні документи на тварину, а також документи, що засвідчують особу Замовника, окрім ургентних випадків.
8.5.2. У разі відсутності документів, що підтверджують право власності, факт володіння твариною підтверджується підписанням Замовником Анкети-заявки.
8.5.3. Замовник особисто несе відповідальність перед третьою особою з усіх спірних питань, у випадку, якщо виявиться, що Замовник не є власником тварини або є неуповноваженою власником тварини особою.
8.5.4. Незалежно від встановлення факту належності тварини іншій особі, Замовник зобов'язаний у повному обсязі оплатити Виконавцю фактично надані ветеринарні послуги за цим Договором.
8.6. Виконавець приймає замовлення на послуги, що відповідають профілю його діяльності. Надання ветеринарних послуг проводиться за допомогою ветеринарних лікарів (співробітників) Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту та відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України, тобто ветеринарним лікарем-терапевтом, хірургом, анестезіологом, спеціалістом візуальної діагностики, орнітологом, герпетологом або ветлікарем іншої спеціалізації, або, за необхідності, колективно (групою фахівців).
8.7. Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця про всі відомі перенесені захворювання, хронічні хвороби, операції, травми, проведені щеплення, та алергічні реакцій на медичні препарати тварини, а також інші відомості, що можуть прямо вплинути на результат надання ветеринарних послуг.
8.8. Надання ветеринарних послуг здійснюється за наявності ветеринарного паспорта тварини з відміткою про імунізацію проти сказу, що проведена не більше 12 місяців і не менше 30 днів від моменту звернення за ветеринарними послугами.
8.9. Якщо в процесі надання ветеринарних послуг Виконавцю необхідна додаткова інформація щодо тварини Замовника, він має право запросити її у Замовника.
8.9.2. У разі ненадання (відмови від надання) необхідної інформації Замовником, Виконавець має право відмовити у подальшому ветеринарному обслуговуванні та (або) звільняється від відповідальності за настання негативних (несприятливих) наслідків для тварини Замовника.
8.10. Надання ветеринарних послуг здійснюється відповідно до інформованої добровільної згоди Замовника на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення тварини, про що оформлюється погодження перед наданням ветеринарних послуг.
8.11. До початку надання послуг Виконавець або лікуючий ветеринарний лікар повідомляє Замовнику перелік, склад та орієнтовну вартість всіх ветеринарних послуг, надання яких лікуючий ветеринарний лікар вважає за доцільне.
8.12. Перелік необхідних медичних препаратів, які будуть застосовані при наданні ветеринарних послуг за Договором, а також діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів визначає лікуючий ветеринарний лікар індивідуально в кожному конкретному випадку.
8.13. Погодження переліку та орієнтованої вартості всіх послуг, які будуть надані за призначенням лікуючого ветеринарного лікаря здійснюється з Замовником в усній формі.
8.14. Замовник надає згоду на використання загально прийнятих схем ветеринарного лікування із застосуванням оригінальних медичних препаратів.
8.15. У випадку, якщо Замовник доставив тварину до Виконавця вже в критичному стані (дихальна недостатність, відсутність свідомості і рефлексів, шоковий стан, тощо) або за даними діагностичного дослідження виявляється, що хвороба тварини невиліковна, Виконавець або лікуючий ветеринарний лікар попереджає Замовника про можливі наслідки та (або) несприятливий результат.
8.16. При знаходженні тварини на стаціонарному лікуванні Виконавець забезпечує здійснення нагляду та лікування тварини лікуючим ветеринарним лікарем, а у святкові та вихідні дні, у нічний час – черговим ветеринарним працівником.
8.17. Замовник зобов'язаний в останній день перебування тварини на стаціонарному лікуванні оплатити фактично надані ветеринарні та супутні послуги, а також забрати тварину або узгодити з Виконавцем подальше перебування тварини на утриманні Виконавця.
8.18. За погодженням Сторін Виконавець може прийняти від Замовника тварину на утримання, забезпечивши при цьому необхідний догляд за твариною.
8.18.2. Замовник зобов'язаний оплатити Виконавцю послуги з утримання тварини та забрати тварину в узгоджений строк.
8.19. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про тварину, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, а також у разі виникнення можливих спірних ситуацій лише для захисту (відновлення) своїх законних прав та інтересів.
8.20. За результатами надання ветеринарних послуг, на вимогу Замовника, складається Акт приймання-передачі наданих послуг, який підписується Сторонами.
8.20.2. Замовник зобов'язаний підписати Акт приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.
8.20.3. У разі якщо Замовник не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, ветеринарні послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі Виконавцем та прийняті Замовником.
8.20.4. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання-передачі, Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Замовника про результати розгляду.
8.21. При прийнятті тварини на ветеринарне обслуговування на неї заводиться індивідуальна (реєстраційна) картка тварини, до якої вноситься вся інформація про проведені діагностичні, лікувальні заходи, операційне втручання та застосування певних медикаментозних препаратів.
8.21.2. Індивідуальна (реєстраційна) картка тварини на руки Замовнику не видається.
8.22. За письмовим запитом на ім'я Виконавця Замовнику надається Виписка з індивідуальної (реєстраційної) картки тварини.
8.22.2. Виписка надається протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Виконавцем письмового запиту від Замовника.

9. НЕВИЛІКОВНІСТЬ АБО СМЕРТЬ ТВАРИНИ
9.2. У випадку встановлення в процесі надання ветеринарних послуг обставин неможливості повного виліковування тварини або незворотних процесів Виконавець має невідкладно повідомити про це Замовника засобами зв'язку (телефоном, електронною поштою), вказаними в Анкеті-заявці, або у інший спосіб, погоджений Сторонами.
9.3. При встановленні обставин неможливості повного виліковування тварини або незворотних процесів Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення від Виконавця погодити з ним порядок подальшого ветеринарного обслуговування тварини або забрати тварину чи надати Виконавцю письмову заяву про відмову від тварини, а також оплатити фактично надані ветеринарні послуги за Договором,
9.3.2. За погодженням з Замовником Виконавець продовжує надавати всі можливі послуги при обставинах неможливості повного виліковування тварини та незворотних процесів, однак звільняється від відповідальності за настання несприятливих наслідків для тварини.
9.4. У випадку смерті тварини, яка знаходилась на стаціонарному лікуванні, Виконавець має невідкладно, але в будь-якому разі не пізніше однієї доби з моменту смерті тварини, повідомити про це Замовника засобами зв'язку (телефоном, електронною поштою), вказаними в Анкеті-заявці на надання ветеринарних послуг, або у інший спосіб, погоджений Сторонами.
9.5. Замовник, після повідомлення Виконавцем про смерть тварини, протягом доби має оплатити послуги з захоронення/кремації трупу тварини відповідно до розцінок спеціалізованих підприємств або забрати труп тварини.
9.5.2. Якщо Замовник не забрав тварину протягом доби, Виконавець має право провести захоронення/кремацію самостійно. В такому випадку Замовник зобов'язаний оплатити Виконавцю розмір понесених витрат на проведення захоронення/кремації тварини.
9.6. При настанні обставин смерті тварини без вини Виконавця, Замовник здійснює оплату фактично наданих ветеринарних послуг за Договором в повному обсязі.
9.7. У випадку смерті тварини з вини Виконавця, останній несе відповідальність у межах вартості послуг за цим Договором, сплаченої Клієнтом, а також ринкової вартості відповідної тварини у м. Одесі, з урахуванням породи, віку та статі тварини Замовника.
9.8. Вина Виконавця у випадку смерті тварини або неможливості повного виліковування тварини підтверджується виключно висновком відповідної судово-експертної установи про встановлення факту лікарської помилки, яка призвела до загибелі або невиліковності тварини Замовника.

10. ВІДМОВА ЗАМОВНИКА ВІД ТВАРИНИ
10.2. Якщо Замовник не бажає приймати тварину від Виконавця, він зобов'язаний надати Виконавцю письмову заяву про відмову від тварини та оплатити розмір фактично наданих ветеринарних послуг за Договором.
10.2.2. Заява про відмову від тварини підписується Замовником особисто у присутності представника Виконавця.
10.3. В тому разі, якщо зі спливом строку перебування тварини на стаціонарному лікування або утриманні Замовник не забрав тварину, Виконавець повідомляє Замовника про необхідність забрати тварину засобами зв'язку (телефоном, електронною поштою), вказаними в Анкеті-заявці.
10.4. Якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту сповіщення Замовника Виконавцем про необхідність забрати тварину, Замовник не забере тварину або не надасть Виконавцю заяву про відмову від тварини, вважається, що Замовник відмовився від тварини.
10.5. У разі надання Замовником письмової заяви про відмову від тварини або спливу строку, передбаченого п. 10.4. Договору, Виконавець має право розпорядитися твариною на власний розсуд: продати тварину, передати тварину третім особам безоплатно, передати тварину до спеціалізованих підприємств з утримання тварин, або, за наявності медичних показань, відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», провести евтаназію тварини.
10.6. Замовник не має права пред'являти будь-яких претензій до Виконавця або третіх осіб, яким була передана тварина, а також не має права на будь-які компенсації у разі відмови від тварини.
10.7. Якщо після подання заяви про відмову від тварини або спливу строку, передбаченого п. 10.4. Договору, Замовник звернеться до Виконавця з проханням повернути тварину, і така тварина на цей момент не відчужена, Виконавець має право, але не зобов'язаний, повернути тварину Замовнику після повної оплати вартості наданих ветеринарних послуг та супутніх витрат.

11. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
11.2. Виконавець зобов'язується:
11.2.2. Надавати в умовах стаціонару або амбулаторно комплекс ветеринарних послуг, спрямованих на лікування та поліпшення стану здоров'я тварини Замовника.
11.2.3. Інформувати Замовника з усіх питань, які стосуються стану здоров'я, діагностування, лікування, прогнозу та профілактики захворювань тварини Замовника.
11.2.4. Узгоджувати з Замовником перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів.
11.2.5. Повідомити Замовника про нововиявлені обставини, що можуть призвести до зменшення або збільшення обсягу необхідних ветеринарних послуг, про необхідність додаткових послуг.
11.2.6. При неможливості надати передбачені цим Договором послуги невідкладно повідомити про це Замовника.
11.2.7. Довести до відома Замовника про можливість несприятливого результату надання ветеринарних послуг у разі, коли тварина надійшла в критичному стані, а також при свідомо відомій неможливості досягнення поліпшення стану здоров'я тварини або при наявності протипоказань до проведення необхідних лікувальних заходів.
11.2.8. Завести на тварину Замовника індивідуальну (реєстраційну) картку.
11.3. Виконавець має право:
11.3.2. На свій розсуд залучати сторонніх фахівців (ветеринарних лікарів) для консультації та проведення, при необхідності, спільно консультативно-діагностичних та лікувально-профілактичних заходів, в тому числі на умовах додаткової оплати за погодженням із Замовником.
11.3.3. Відмовити в наданні або припинити надання ветеринарних послуг у разі:
11.3.3.1. оголошення карантину;
11.3.3.2. отримання від Замовника неповних, недостовірних або завідомо неправдивих даних про стан здоров'я тварини;
11.3.3.3. порушення Замовником правил поведінки та допущення по відношенню до співробітників Виконавця некоректної поведінки (грубе або агресивне поводження, лайка, погрози, інші вияви неповаги), а також при наявності у Замовника ознак алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
11.3.3.4. виявлення у тварини протипоказань або свідомо відомої неможливості досягнення поліпшення стану здоров'я тварини;
11.3.3.5. недотримання Замовником приписів і маніпуляцій, призначених ветеринарними лікарями Виконавця, а також лікувального плану;
11.3.3.6. відсутності письмової згоди Замовника на проведення діагностичних та лікувально-профілактичних заходів;
11.3.3.7. відсутності оплати за надані ветеринарні послуги;
11.3.3.8. якщо тварина не вакцинована проти сказу.
11.3.4. Повідомити правоохоронні органи, у випадку виявлення ознак жорстокого поводження з твариною.
11.3.5. Вимагати та отримати від Замовника відшкодування шкоди, завданої Виконавцю, ветеринарним лікарям, іншому персоналу Виконавця з вини тварини Замовника.
11.3.6. Не передавати тварину Замовнику до повної оплати послуг, при цьому утримання тварини здійснюється за рахунок Замовника.
11.3.7. Розпорядитися на власний розсуд твариною, від якої Замовник відмовився, або яку Замовник не забрав із стаціонарного лікування у передбачений за домовленістю строк.
11.4. Замовник зобов'язується:
11.4.2. Надати повну і достовірну інформацію про тварину, про наявні та перенесені захворювання, травми, операції.
11.4.3. Перед початком надання ветеринарних послуг надати всі наявні документи на тварину, а також документ, що засвідчує особу власника (володільця) тварини.
11.4.4. Дотримуватися і строго виконувати всі призначення і приписи лікуючого ветеринарного лікаря з лікування і профілактики захворювання тварини.
11.4.5. Негайно інформувати лікуючого ветеринарного лікаря про всі зміни стану здоров'я тварини в ході обстеження та лікування тварини.
11.4.6. Оплатити надані ветеринарні послуги відповідно до умов даного Договору. У разі дострокового розірвання договору – оплатити фактично надані ветеринарні послуги.
11.4.7. Не порушувати громадський порядок та поважно ставитись до лікарів, персоналу та майна Ветеринарної клініки «VETERINARY SERVICE» Виконавця.
11.4.8. Невідкладно повідомити Виконавця у разі зміни паспортних даних, адреси місця проживання, телефону, електронної пошти та іншої контактної інформації.
11.4.9. Забрати тварину від Виконавця у строки погоджені між Сторонами.
11.5. Замовник має право:
11.5.2. Отримати ветеринарні послуги належної якості відповідно до вимог чинного законодавства України.
11.5.3. Отримувати інформацію про стан здоров'я тварини, а також прогнози, можливі наслідки, ускладнення та інші обставини, які можуть супроводжувати процес лікування або виникнути під час лікування.
11.5.4. Відмовитися від отримання ветеринарних послуг і розірвати договір, сплативши фактично надані послуги на момент відмови.

12. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
12.2. Вартість кожної ветеринарної послуги визначається згідно Прейскурантом цін (Додаток № 2 до Договору) на дату надання такої послуги.
12.3. Вартість наданих ветеринарних послуг складається з обсягу фактично наданих ветеринарних послуг.
12.4. Оплата здійснюється одразу після надання ветеринарних послуг або, у разі перебування тварини в стаціонарі, на момент передачі тварини Замовнику.
12.5. На розсуд Виконавця Замовнику може бути надано відстрочку оплати за надані ветеринарні послуги, за умови надання письмового зобов'язання (розписки) про гарантування оплати послуг.
12.6. Оплата таких послуг, як перебування в стаціонарі і діагностичні процедури, здійснюється у розмірі 100 % від розрахункової (орієнтовної) вартості послуг.
12.7. У разі встановлення діагнозу, що потребує хірургічного втручання, Замовник зобов'язується здійснити оплату в розмірі 100 % від розрахункової (орієнтовної) вартості такої послуги.
12.8. Всі розрахунки здійснюються в національній валюті України – гривні.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
13.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
13.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов'язання за цим Договором.
13.4. За прострочення строків оплати за цим Договором Замовник сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі 0,1 % від суми заборгованості за надані послуги за кожен день прострочення.
13.5. Сплата пені не звільняє Замовника від обов'язку у повному обсязі оплатити фактично надані ветеринарні послуги, супутні послуги, а також відшкодувати завдані збитки.
13.6. У випадку невиконання Замовником умов цього Договору, у тому числі не проведення щеплень тварини проти сказу, Замовник несе повну відповідальність за шкоду, яка може бути спричинена у зв'язку з цим Виконавцю або третім особам.
13.7. Виконавець звільняється від відповідальності у разі виникнення ускладнень у тварини Замовника та настання негативних наслідків або за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю тварини Замовника у випадку:
13.7.2. невиконання Замовником обов'язків, передбачених п. 6.3.3. Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікуючого ветеринарного лікаря, плану лікування, тощо;
13.7.3. неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Замовником суттєвої інформації про стан здоров'я тварини та істотних обставин про тварину, передбачених п. 8.7. Договору;
13.7.4. використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені ветеринарними лікарями;
13.7.5. неповідомлення Замовником інформації, передбаченої пунктом 6.3.4. цього Договору;
13.7.6. отримання ветеринарної допомоги в інших Ветеринарної клініки чи ветеринарних лікарях;
13.7.7. розвитку захворювань чи патологій, які не пов'язані з наданням ветеринарних послуг за цим Договором.
13.8. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Виконавця (не пов'язано з якістю ветеринарних послуг).
13.9. У разі виникнення спору між Сторонами з питань обсягу і якості наданих ветеринарних послуг, оплати наданих ветеринарних послуг вони вирішуються шляхом переговорів.
13.9.2. Сторона, яка вважає, що її права за цим договором порушені, направляє іншій стороні претензію в письмовому вигляді. Одержувач зобов'язується відповісти на претензію у термін до 7 (семи) календарних днів з моменту його отримання.
13.10. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всі спори вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
14.2. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором, якщо воно стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.
14.2.2. До обставин непереборної сили (форс-мажору) належать, зокрема, але не виключно: аварія, катастрофа, стихійне лихо, масові громадські заворушення, війна та військові дії, пожежа, епідемія, епізоотія, відсутність електричної енергії, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність ветлікарів або іншого медичного персоналу Виконавця, якщо дані обставини безпосередньо впливають на можливість виконання цього Договору.
14.3. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання в силу обставин непереборної сили, повинна в строк не більше 7 (семи) календарних днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.
14.4. Повідомлення Виконавця про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) можливе також шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті за адресою: vetservice.org.ua
14.5. Несвоєчасне (пізніше 7 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них для виправдання невиконаних зобов'язань.

15. ІНШІ УМОВИ
15.2. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Виконавцем ветеринарних послуг.
15.3. Замовник, звернувшись за отриманням ветеринарних послуг до Виконавця приймає (акцептує) всі умови цього Договору. Датою звернення є датою підписання Анкети-заявки.
15.4. Датою укладення цього Договору вважається дата заповнення та підписання Анкети-заявки на надання ветеринарних послуг Замовником.
15.5. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Замовнику ветеринарні послуги.
15.6. Цей Договір набирає чинності з дати публікації та діє безстроково.
15.7. Дія умов цього Договору стосовно оплати ветеринарних послуг не розповсюджується на випадки надання Замовникам ветеринарних послуг, які оплачуються Виконавцю Страховиками відповідно до договорів страхування або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.
15.8. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються:
15.8.2. на офіційному веб-сайті Виконавця: vetservice.org.ua.
15.8.3. на паперових носіях за адресою місцезнаходження Ветеринарної клініки «VETERINARY SERVICE», вказаних у п. 8.2.2. Договору.
15.9. Зміни до цього договору набирають чинності з моменту їх оприлюднення.
15.10. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин при наданні ветеринарних послуг звичаями на підставі принципів добросовісності, розумності, справедливості та гуманності.
15.11. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.
15.12. Замовник несе самостійну відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні та підписанні Анкети-заявки.
15.13. Заповненням Анкети-заявки на надання ветеринарних послуг із зазначенням персональних даних Замовник надає свою згоду та дозвіл Виконавцю та на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання послуг.
10.14.1. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством України.
10.15. З метою забезпечення безпеки на території Ветеринарної клініки «VETERINARY SERVICE» Виконавця Замовник надає свою безумовну згоду на проведення фото та відео зйомки.

11. ДОДАТКИ
11.14. Невід'ємною частиною цього Договору є наступні додатки:
11.14.1. Анкета-заявка на надання ветеринарних послуг
11.14.2. Прейскурант цін
12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Ходюк Олена Миколаївна
Код ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження: 68400, Одеська обл., Арцизький р-н, м. Арциз, вул. Дзержинського, буд. 4, кв. 29
РНОКПП 3339608945 Ліцензія від 25.02.2015 р., серія АЕ № 460598 IBAN UA973287040000026008054316449
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Телефон: +38(093) 759-43-89

Made on
Tilda